Skip to content

Zaleznosc pomiedzy temperatura ogrzewania weglanu wapniowego a preznoscia parcjalna dwutlenku wegla

3 miesiące ago

221 words

Zależność pomiędzy temperaturą ogrzewania węglanu wapniowego a prężnością parcjalną dwutlenku węgla. W zakresie więc temperatur przeważnie stosowanych przy wypalaniu wyrobów ceramiki budowlanej następuje rozkład termiczny węglanu wapniowego znajdującego się w surowcu ilastym. W wypalonym czerepie powstaje tlenek wapniowy (tzw. wapno palone) o dużej porowatości względnej mogącej dochodzić do ok. 440/0. Tlenek ten intensywnie reaguje z wilgocią pochodzącą z otoczenia (atmosfery, opadów, zapraw budowlanych itp. ) . Powyższej reakcji egzotermicznej towarzyszy znaczne wydzielanie się ciepła i wzrost objętości powstającego wodorotlenku wapniowego. Mechanizm i kinetyka dysocjacji termicznej stanowią jednak proces bardzo skomplikowany. Przebiega on w kilku etapach. Zaczyna się od rozkładu C032. Przebieg tej reakcji jest uzależniony od energii kinetycznej CO2, która musi być dostateczna, aby drobina mogła oderwać się od anionu 02. Proces ten występ uje ma powierzchni kryształów, przy czym nie wszystkie miejsca powierzchni jednakowo sprzyjają temu procesowi. Najlepiej przebiega oderwanie się cząsteczek CO2 od anionu 02- w miejscach silnego zdefektowania sieci, gdzie wiązania pomiędzy cząsteczkami uległy znacznemu osłabieniu, a same cząsteczki dysponują dostatecznie dużą energią kinetyczną. Miejsca te spełniają rolę ośrodków aktywnych, na których zachodzi zapoczątkowanie i przebieg elementarnych procesów rozkładu anionów C032. [hasła pokrewne: chemifarb, produkcja cementu, kocborowo ]

Powiązane tematy z artykułem: chemifarb kocborowo produkcja cementu