Skip to content

Z uwagi jednak na niska z reguly temperature topnienia glin ceglarskich, metoda ta ma bardzo ograniczone zastosowanie

3 miesiące ago

325 words

Z uwagi jednak na niską z reguły temperaturę topnienia glin ceglarskich, metoda ta ma bardzo ograniczone zastosowanie. Chemiczny sposób unieszkodliwiania marglu w surowcach ilastych polega na wprowadzaniu do masy roboczej różnych niskotopliwych domieszek lub związków chemicznych tworzących w procesie wypalania wyrobów ceramiki budowlanej niskotopliwe krzemiany. Najczęściej stosuje się do tego celu domieszki chlorku sodowego, potasowego lub wapniowego oraz żużla, koksu, węgla względnie pyłu dymnicowego. Powstająca w czerepie podczas procesu wypalania nadmierna ilość fazy szklistej zostaje częściowo wchłonięta przez porowate powierzchnie ziarn tlenku wapniowego. Jak już wspomniano, może przy tym tworzyć się pomiędzy tlenkiem wapniowym a składnikami fazy szklistej szereg związków krzemianowych. W konsekwencji procesy te prowadzą do bardzo znacznego obniżenia aktywności tlenku wapniowego powstającego z dysocjacji węglanów, a zatem skłonności tlenk u wapniowego do hydratacji. Metoda chemicznego unieszkodliwiania składników węglanowych w surowcach ilastych zdaje egzamin, gdy uziarnienie nie jest zbyt duże i gdy tworzący się tlenek wapniowy ma dobrze rozwiniętą powierzchnię właściwą. Do wad tej metody należy zaliczyć uboczne skutki stosowania wymienionych domieszek, do których należą: 1. W przypadku stosowania chlorków sodu, potasu i wapnia – obniżenie się wytrzymałości czerepu i nadmierna jego kruchość. Ponadto konieczność utrzymania temperatury wypalania w odpowiednim interwale, co w warunkach przemysłowych jest zadaniem trudnym, szczególnie w piecach kręgowych. Należy zwrócić również uwagę na znaczny wzrost kosztów produkcji w porównaniu do uzyskiwanych efektów. 2. Przy stosowaniu żużli, węgla, pyłu dymnicowego obniżenie się plastyczności i zdolności formierczych masy roboczej, a więc jakości półfabrykatów oraz co za tym idzie – wytrzymałości mechanicznej gotowych wyrobów. Niektóre z wymienionych domieszek były, względnie są, z powodzeniem stosowane do unieszkodliwiania marglu w krajowych zakładach ceramiki budowlanej, szczególnie produkujących wyroby z iłów mioceńskich facji lądowej. [podobne: kocborowo, promostal, mieszaniny eutektyczne ]

Powiązane tematy z artykułem: kocborowo mieszaniny eutektyczne promostal