Skip to content

Wplyw na przebieg procesu hydratacji tlenku wapniowego ma ponadto ilosc reagujacej wody i temperatura reakcji

2 miesiące ago

180 words

Wpływ na przebieg procesu hydratacji tlenku wapniowego ma ponadto ilość reagującej wody i temperatura reakcji. W praktyce technologicznej nie rozpatruje się zjawisk związanych z przebiegiem hydratacji ziarn tlenku wapniowego w wypalonym czerepie, a raczej bada się wpływ ilościowej zawartości w surowcu ilastym węglanu wapniowego i jego granulacji na strukturę i wytrzymałość wyrobów. Niektórzy autorzy podają jako granicę uziarnienia węglanu wapniowego dopuszczalnego w surowcu (przy niewielkiej zawartości tego składnika) – od 0,5 do 1,5 mm. Na podstawie badań laboratoryjnych, w których uwzględniono trzy granulacje marglu oraz cztery zawartości węglanu wapniowego w surowcu ilastym widać wyraźnie, jak raptownie maleje wytrzymałość mechaniczna czerepu ze wzrostem zawartości węglanu wapniowego w surowcu i jego granulacji. Szkodliwe działanie węglanów w surowcach ilastych ceramiki budowlanej i tlenku wapniowego w gotowych wyrobach nie ogranicza się jedyn ie do niszczenia struktury. Powodują one ponadto, gdy występują w postaci pylastej, zwiększenie porowatości względnej wyrobów, a zatem także obniżenie mrozoodporności. [patrz też: litdrew, budomur, psk4 lublin ]

Powiązane tematy z artykułem: budomur litdrew psk4 lublin