Skip to content

Tag: produkcja cementu

Przemial cementu glinowego

4 miesiące ago

160 words

Przemiał cementu glinowego. Klinkier cementu glinowego otrzymamy metodą topienia łub spiekania po skruszeniu w łamaczach do wielkości kawałków 20 + 25 mm przemiela się bez żadnych dodatków w młynach cementu. Fabryka cementu gli:n,owego powinna mieć duże młyny o znacznej wydajności, ponieważ klinkier cementu glinowgo jest bardzo twardy i ma małą zdolność przemielenia się. Stopień zmielenia…

Transport poziomy wózkami

4 miesiące ago

147 words

Transport poziomy wózkami poruszającymi się po szynach nazywamy transportem sztywnym. Do maszynowych środków transportu poziomego należą: pojazdy drogowe mechaniczne i pojazdy szynowe mechaniczne. Do drogowych pojazdów mechanicznych należą sarno chody , ciągniki i wszelkiego rodzaju wózki mające podwozia na kołach i poruszane przez silnik spalinowy lub elektryczny. Samochód ciężarowy służy do przewożenia wszelkich ładunków: cegły,…

RUDY ALUMINIUM

4 miesiące ago

125 words

RUDY ALUMINIUM Glin (aluminium) należy do najbardziej rozpowszechnionych pierwiastków i stanowi ok. 8% masy skorupy ziemskiej. Ustępuje tylko tlenowi (47~/(}) i krzemowi (28~/o). We wszystkich rudach glin występuje z tlenem jako A1203. Czystym tlenkiem glinu jest korund, jak szafir i rubin.

HUTNICTWO – OTRZYMYWANIE TLENKU GLINU

4 miesiące ago

151 words

HUTNICTWO – OTRZYMYWANIE TLENKU GLINU Proces otrzymywania aluminium odbywa się w dwu etapach: b) przetwarzanie rudy na tlenek glinu, c) elektroliza tlenku glinu w stopionym kriolicie. Dla otrzymania tlenku glinu należy odpowiednio przerobić surowce zawierające glin. Istnieje szereg metod produkcyjnych otrzymywania tlenku glinu tak z boksytu, jak i innych surowców zawierających glin. Metody te można…

STOPY ALUMINIUM

4 miesiące ago

129 words

STOPY ALUMINIUM Jako materiał konstrukcyjny stosuje się jedynie stopy aluminium. Najczęściej stosowanymi składnikami poza aluminium są: miedź, krzem, magnez, mangan, cynk, rzadziej nikiel, tytan, żelazo lub inne metale w drobnych ilościach. Większość dodatków stopu (prócz krzemu, cynku i kilku rzadziej stosowanych składników) tworzy z aluminium związki chemiczne, jak A12Cu, A13Mg2, lub też związki chemiczne między…

Wlasnosci fizyczne stopów

4 miesiące ago

126 words

Własności fizyczne stopów do przeróbki plastycznej przyjąć można (zgodnie z normą niemiecką DIN 1725). Z własności aluminium i jego stopów wymienić należy tarcie i odblask. Tarcie. Współczynnik tarcia zależy od rodzaju stopu i jego obróbki, stanu powierzchni, temperatury, nacisku itp. Wartości współczynników tarcia posuwistego, podanych przez różne zakłady doświadczalne, różnią się znacznie pomiędzy sobą.

Oznaczenie wspólczynnika K nie pozwala w zupelnie pewny sposób ustalic mrozoodpornosci wyrobów ceramiki budowlanej i moze byc tylko dla porównania uzupelnieniem innych badan

4 miesiące ago

277 words

Oznaczenie współczynnika K nie pozwala w zupełnie pewny sposób ustalić mrozoodporności wyrobów ceramiki budowlanej i może być tylko dla porównania uzupełnieniem innych badań. Szczególnie dla wyrobów, które zawierają dużą ilość tlenku wapniowego w masie czerepu w postaci pylastej, współczynnik K daje wyniki niezgodne. Powodem tego jest wypłukiwanie wodorotlenku wapniowego z czerepu wyrobu podczas gotowania, wskutek…

Zaleznosc pomiedzy temperatura ogrzewania weglanu wapniowego a preznoscia parcjalna dwutlenku wegla

4 miesiące ago

221 words

Zależność pomiędzy temperaturą ogrzewania węglanu wapniowego a prężnością parcjalną dwutlenku węgla. W zakresie więc temperatur przeważnie stosowanych przy wypalaniu wyrobów ceramiki budowlanej następuje rozkład termiczny węglanu wapniowego znajdującego się w surowcu ilastym. W wypalonym czerepie powstaje tlenek wapniowy (tzw. wapno palone) o dużej porowatości względnej mogącej dochodzić do ok. 440/0.

Drobiny CO2 zostaja zaadsorbowane na powierzchni krysztalów, a jony tlenu pozostaja na powierzchni krysztalów w róznym rozmieszczeniu

4 miesiące ago

288 words

Drobiny CO2 zostają zaadsorbowane na powierzchni kryształów, a jony tlenu pozostają na powierzchni kryształów w różnym rozmieszczeniu. W miarę gromadzenia się zaadsorbowanych drobin CO2 i zwiększania się stężenia w warstwie przypowierzchniowej następuje proces absorpcji CO2 i jego przechodzenie do fazy gazowej. Nagromadzenie się jonów 02- w przypowierzchniowej warstwie węglanu wapniowego powoduje tworzenie się w krótkim…