Skip to content

Tag: olx ciechanów

Belit czyli krzemian dwuwapniowy

2 miesiące ago

141 words

Belit czyli krzemian dwuwapniowy o wzorze 2CaO Si02 (oznaczany w skrócie C2S), bądź też według niektórych badaczy mieszanina , tworzy w szlifach masę koloru żółto-brązowego. Sam 2CaiO Si02 jest związkiem krystalicznym bezbarwnym, topniejącym w temperaturze 2130 C, Występuje on w kilku odmianach polimorficznych, różniących się właściwościami fizycznymi i optycznymi. Brownmilleryt jest czterowapniowym związkiem tlenu glinowego…

Blache póltwarda

2 miesiące ago

138 words

Związane ze wzmocnieniem materiału powiększenie twardości często nie jest zjawiskiem pożądanym; dla zmiękczenia materiału (połączonego ze zmniejszeniem wytrzymałości) poddaje się go wówczas wyżarzeniu W zależności od stopnia zgniotu, temperatury oraz czasu wyżarzania materiał przybiera różne stopnie twardości, które się oznacza liczbami, np. O, 1/4, 1/2, 3/4, 1, lub też nazwami: materiał miękki, półtwardy i twardy…

Hydratyzowana masa cementowa

2 miesiące ago

105 words

Hydratyzowana masa cementowa stanowi zatem złożony konglomerat utworów krystalicznych i koloidalnych oraz ziarn cementu, które nie zetknęły się jeszcze z wodą. Przez działanie wody na cement minerały cementowe ulegają hydrolizie lub hydratacji, albo jednemu i drugiemu. Hydroliza polega na przyłączeniu wody z jednoczesnym rozkładem na nowe produkty. Przy hydratacji zachodzi jedynie przyłączenie wody bez rozkładu.…

Charakterystyka cementów portlandzkich

2 miesiące ago

117 words

Jednocześnie zachodzi zagęszczenie gelu uwodnionego krzemianu dwuwapniowego. Następuje to wskutek częściowego odparowania wody, jeśli proces odbywa się na powietrzu oraz wskutek przenikania wody w głąb ziarn cementu i dalszej reakcji. Procesy tworzenia się gelu oraz krystalizacji, jak również dodatkowe procesy wiązania CO2 przez beton, powodują jego twardnienie i zamianę na sztuczny kamień. Przytoczony przebieg reakcji…

Ta wlasnosc cementu stanowi jego slaba strone i jest jednym z powodów korozji betonu

2 miesiące ago

104 words

Krzemian dwuwapniowy ulega działaniu wody (hydratacja) powoli, natomiast następny kolejny składnik cementu, tj. glinian trójwapniowy – szybko. Jak widać z przebiegu reakcji powstaje Ca(OH)2, który rozpuszcza się w wodzie i wstępuje w reakcje chemiczne z różnymi rozpuszczalnymi w wodzie substancjami. Ta własność cementu stanowi jego słabą stronę i jest jednym z powodów korozji betonu. W…

Woda taka zamarza dopiero w bardzo niskich temperaturach

2 miesiące ago

256 words

Woda taka zamarza dopiero w bardzo niskich temperaturach. Ogólnie rzecz biorąc, kapilary o średnicy poniżej dolnej granicy średnic kapilar i porów niebezpiecznych nie mają dużego wpływu na mrozoodporność wyrobów ceramiki budowlanej. Objętość porów i kapilar niebezpiecznych dla danego wyrobu ceramiki budowlanej określa się przez ustalenie ilości wody zamarzniętej w porach i kapilarach w zakresie temperatur…

Drobiny CO2 zostaja zaadsorbowane na powierzchni krysztalów, a jony tlenu pozostaja na powierzchni krysztalów w róznym rozmieszczeniu

2 miesiące ago

290 words

Drobiny CO2 zostają zaadsorbowane na powierzchni kryształów, a jony tlenu pozostają na powierzchni kryształów w różnym rozmieszczeniu. W miarę gromadzenia się zaadsorbowanych drobin CO2 i zwiększania się stężenia w warstwie przypowierzchniowej następuje proces absorpcji CO2 i jego przechodzenie do fazy gazowej. Nagromadzenie się jonów 02- w przypowierzchniowej warstwie węglanu wapniowego powoduje tworzenie się w krótkim…

Proces odwrotny – karbonizacji tlenku wapniowego w sposób podobny do procesu dysocjacji termicznej

2 miesiące ago

313 words

Proces odwrotny – karbonizacji tlenku wapniowego w sposób podobny do procesu dysocjacji termicznej. Podsumowując powyższe uproszczone omówienie mechanizmu i kinetyki reakcji dysocjacji termicznej węglanu wapniowego, można stwierdzić, co następuje: 1. Proces dysocjacji termicznej węglanu wapniowego składa się z procesu rozkładu jonów C032-, adsorpcji drobin CO2 i występowania jonów 02- na powierzchni kryształu oraz powstawania zarodków…

Próbki powinny byc tak ustawione, aby nie stykaly sie ze soba

2 miesiące ago

301 words

Próbki powinny być tak ustawione, aby nie stykały się ze sobą. Naczynie wraz z próbkami wstawia się do drugiego naczynia z wrzącą wodą na okres 2 godzin. Zwierciadło wrzącej wody powinno znajdować się kilka centymetrów poniżej poziomu siatki. Po zakończeniu naparzania próbek określa się stan struktury czerepu (ilość odprysków, średnica itp. ).

Przeprowadzono szereg prac badawczych, które mialy na celu wyjasnienie, jakie procesy moga zachodzic pomiedzy tymi materialami

3 miesiące ago

226 words

Przeprowadzono szereg prac badawczych, które miały na celu wyjaśnienie, jakie procesy mogą zachodzić pomiędzy tymi materiałami. Między innymi C. Comiererum przeprowadził liczne wieloletnie obserwacje różnych obiektów budowlanych oraz wykonał setki analiz chemicznych wykwitów. Ustalił on wpływ różnych gatunków cementu na zawartość soli siarczanowych w czerepach ceglarskich. W oparciu o wyniki swoich prac stwierdził on, że…