Skip to content

Tag: kocborowo

Przemial cementu glinowego

4 miesiące ago

160 words

Przemiał cementu glinowego. Klinkier cementu glinowego otrzymamy metodą topienia łub spiekania po skruszeniu w łamaczach do wielkości kawałków 20 + 25 mm przemiela się bez żadnych dodatków w młynach cementu. Fabryka cementu gli:n,owego powinna mieć duże młyny o znacznej wydajności, ponieważ klinkier cementu glinowgo jest bardzo twardy i ma małą zdolność przemielenia się. Stopień zmielenia…

Zasadniczym elementem pojemnika ramkowego jest podstawka drewniana lub metalowa

4 miesiące ago

140 words

Zasadniczym elementem pojemnika ramkowego jest podstawka drewniana lub metalowa na 2 nóżkach. Na podstawie tej układa się bezpośrednio pierwszą warstwę z 10 cegieł w pozycji tzw. rąbem. Znajdujące się z boków podstawki zabezpieczenia szczytowe zapobiegają zsunięciu się cegły z podstawki. Drugą warstwę, złożoną również z 10 cegieł, układa się, w takim samym położeniu na pierwszej.

gazy wydobywajace sie z elektrolizerów

4 miesiące ago

141 words

Ze względu na gazy wydobywające się z elektrolizerów hala musi być dobrze przewietrzana. Zużycie materiałów i energii na 1 t wytworzonego aluminium wynosi przeciętnie: energia elektryczna 14 000 – 18000 kWh. W kosztach ogólnych tlenek glinu stanowi ok. 45010, energia elektryczna ,- 20% kosztów produkcji. Ze względu na bardzo duże zużycie prądu hutnictwo aluminium rozwinęło…

Napelnianie wlewnic zeliwnych

4 miesiące ago

204 words

Napełnianie wlewnic żeliwnych odbywa się najczęściej w sposób ciągły. Sposób odlewania gąsek z pieca obrotowego do wlewnic, umieszczonych na taśmie bez końca. Bloki mają przekrój prostokątny przy ciężarze od kilkudziesięciu do przeszło tysiąca kG lub okrągły przy ciężarze do kilkuset kG. Sposób półciągły odlewania bloku wg metody VLW (Vereinigte Leichtmetall Werk e. Z pieca do…

Wspólczynnik odbicia promieni swietlnych

4 miesiące ago

93 words

Najwyższą wartość odblasku posiada najczystsze aluminium {Al 99,99010 reflectal), następnie czyste aluminium (Al 99,8–; -. . 98~/o) i w dalszej kolejności stopy. Z wyrobów największą wartość odblasku posiada folia. Współczynnik odbicia promieni świetlnych, mierzony w % napromieniowanej energii, wynosi w zależności od stopnia zniszczenia materiału (dla porównania podano też inne materiały) W celu umożliwienia czytelnikowi…

Glinian trójwapniowy

4 miesiące ago

123 words

Glinian trójwapniowy o wzorze 3CaO Ab03 (oznaczany w skrócie C3A) wchodzi przeważnie w skład zeszklonej części klinkieru. Nie ulega zmianom do temperatury 535 -c. Wykazuje ciężar właściwy równy 3,04 G/cm3. Ma silne własności hydrauliczne, wiąże szybko i twardnieje, przy czym szybko wzrasta jego wytrzymałość. W późniejszym okresie przyrost wytrzymałości jest już stosunkowo nieznaczny.

Hydratyzowana masa cementowa

4 miesiące ago

101 words

Hydratyzowana masa cementowa stanowi zatem złożony konglomerat utworów krystalicznych i koloidalnych oraz ziarn cementu, które nie zetknęły się jeszcze z wodą. Przez działanie wody na cement minerały cementowe ulegają hydrolizie lub hydratacji, albo jednemu i drugiemu. Hydroliza polega na przyłączeniu wody z jednoczesnym rozkładem na nowe produkty. Przy hydratacji zachodzi jedynie przyłączenie wody bez rozkładu.…

Zaleznosc pomiedzy temperatura ogrzewania weglanu wapniowego a preznoscia parcjalna dwutlenku wegla

4 miesiące ago

221 words

Zależność pomiędzy temperaturą ogrzewania węglanu wapniowego a prężnością parcjalną dwutlenku węgla. W zakresie więc temperatur przeważnie stosowanych przy wypalaniu wyrobów ceramiki budowlanej następuje rozkład termiczny węglanu wapniowego znajdującego się w surowcu ilastym. W wypalonym czerepie powstaje tlenek wapniowy (tzw. wapno palone) o dużej porowatości względnej mogącej dochodzić do ok. 440/0.

Drobiny CO2 zostaja zaadsorbowane na powierzchni krysztalów, a jony tlenu pozostaja na powierzchni krysztalów w róznym rozmieszczeniu

4 miesiące ago

288 words

Drobiny CO2 zostają zaadsorbowane na powierzchni kryształów, a jony tlenu pozostają na powierzchni kryształów w różnym rozmieszczeniu. W miarę gromadzenia się zaadsorbowanych drobin CO2 i zwiększania się stężenia w warstwie przypowierzchniowej następuje proces absorpcji CO2 i jego przechodzenie do fazy gazowej. Nagromadzenie się jonów 02- w przypowierzchniowej warstwie węglanu wapniowego powoduje tworzenie się w krótkim…

W etapie dysocjacji, przy którym ustali sie granica faz pomiedzy tlenkiem i weglanem wapniowym, szybkosc reakcji bardzo wzrasta i nabiera ona charakteru autokatalitycznego

5 miesięcy ago

270 words

W etapie dysocjacji, przy którym ustali się granica faz pomiędzy tlenkiem i węglanem wapniowym, szybkość reakcji bardzo wzrasta i nabiera ona charakteru autokatalitycznego. Z chwilą jednak, gdy powierzchnie międzyfazowe powstałe wokół początkowych ośrodków aktywnych zbliża-ją się do siebie wskutek swojego wzrostu, ogólna powierzchnia reakcyjna zacznie się zmniejszać w miarę dalszego przesuwania się frontu reakcji w…