Skip to content

Tag: budomur

Sklad mineralny cementu glinowego

4 miesiące ago

113 words

Skład mineralny cementu glinowego. Głównym składnikiem mineralnym cementu glinowego jest glinian jedno-wapniowy CaO . AbOa. Zależnie od składu mieszaniny surowcowej ,i warunków ochładzania klinkieru glinowego powstać mogą Jeszcze dwa gliniany: trójglinian pięciowapniowy 5CaO •3Ah03 (według niektórych autorów związek ten ma wzór 12CaO• 7AhOa) oraz glinian dwuwapniowy 2CaO• AhO; Krzemionka tworzy w temperaturze spiekania lub topienia…

Procesy zachodzace przy wiazaniu i twardnieniu cementu glinowego

4 miesiące ago

188 words

Procesy zachodzące przy wiązaniu i twardnieniu cementu glinowego. W wyniku działania wody na cement glinowy zachodzi najpierw hydratacja glinianów, a przede wszystkim glinianu jedno-wapniowego. W normalnej temperaturze powstaje uwodniony glinian jednowapniowy CaO• AhOa . 10H20, w pustaci żelu. Związek ten rozpada się na szybko krystalizujący uwodniony glinian dwuwapniowy 2CaO .

Zasadniczym elementem pojemnika ramkowego jest podstawka drewniana lub metalowa

4 miesiące ago

140 words

Zasadniczym elementem pojemnika ramkowego jest podstawka drewniana lub metalowa na 2 nóżkach. Na podstawie tej układa się bezpośrednio pierwszą warstwę z 10 cegieł w pozycji tzw. rąbem. Znajdujące się z boków podstawki zabezpieczenia szczytowe zapobiegają zsunięciu się cegły z podstawki. Drugą warstwę, złożoną również z 10 cegieł, układa się, w takim samym położeniu na pierwszej.

gazy wydobywajace sie z elektrolizerów

4 miesiące ago

141 words

Ze względu na gazy wydobywające się z elektrolizerów hala musi być dobrze przewietrzana. Zużycie materiałów i energii na 1 t wytworzonego aluminium wynosi przeciętnie: energia elektryczna 14 000 – 18000 kWh. W kosztach ogólnych tlenek glinu stanowi ok. 45010, energia elektryczna ,- 20% kosztów produkcji. Ze względu na bardzo duże zużycie prądu hutnictwo aluminium rozwinęło…

Poszczególne elektrolizery

4 miesiące ago

146 words

W celu utrzymania odpowiedniej temperatury oraz ze względu na trujące gazy, jak fluorowodór lub tlenek węgla, wydobywające się podczas elektrolizy, wanny nakryte są zazwyczaj płaszczem stalowym, zaopatrzonym w górnej swej części w galeryjkę dla obsługi. Do elektrolizy stosuje się prąd stały o napięciu 4+6 V, natężeniu zazwyczaj 40000+100 ,000 A r(może ono jednak dochodzić do…

Stopy do przeróbki plastycznej

4 miesiące ago

122 words

Stopy do przeróbki plastycznej. Do przeróbki plastycznej są stosowane: a. Stopy aluminium z magnezem AIMg – odznaczają się średnią wytrzymałością, odpornością na korozję, dobrą spawalnością. Stopy te znane są też pod nazwą hydronahum w Niemczech, altmag w ZSRR, peraluman w Szwajcarii, b. Stopy aluminium z magnezem i krzemem AIMgSi – posiadają średnią wytrzymałość, odporność na…

Wspólczynnik odbicia promieni swietlnych

4 miesiące ago

93 words

Najwyższą wartość odblasku posiada najczystsze aluminium {Al 99,99010 reflectal), następnie czyste aluminium (Al 99,8–; -. . 98~/o) i w dalszej kolejności stopy. Z wyrobów największą wartość odblasku posiada folia. Współczynnik odbicia promieni świetlnych, mierzony w % napromieniowanej energii, wynosi w zależności od stopnia zniszczenia materiału (dla porównania podano też inne materiały) W celu umożliwienia czytelnikowi…

TECHNOLOGIA ALUMINIUM

4 miesiące ago

123 words

TECHNOLOGIA ALUMINIUM . 0BRÓBKA W CELU PODWYŻSZENIA WYTRZYMAŁOSCI Podwyższenie wytrzymałości Al można uzyskać przez obróbkę na zimno lub obróbkę cieplną. Obróbka na zimno. Przez obróbkę na zimno można otrzymać podwyższenie wytrzymałości zarówno stopów, jak i czystego aluminium. Podwyższenie wytrzymałości (wzmocnienie) uzyskuje się przez wyciąganie materiału poza granicę plastyczności, czyli tzw.

Hydratyzowana masa cementowa

4 miesiące ago

101 words

Hydratyzowana masa cementowa stanowi zatem złożony konglomerat utworów krystalicznych i koloidalnych oraz ziarn cementu, które nie zetknęły się jeszcze z wodą. Przez działanie wody na cement minerały cementowe ulegają hydrolizie lub hydratacji, albo jednemu i drugiemu. Hydroliza polega na przyłączeniu wody z jednoczesnym rozkładem na nowe produkty. Przy hydratacji zachodzi jedynie przyłączenie wody bez rozkładu.…

Charakterystyka cementów portlandzkich

4 miesiące ago

110 words

Jednocześnie zachodzi zagęszczenie gelu uwodnionego krzemianu dwuwapniowego. Następuje to wskutek częściowego odparowania wody, jeśli proces odbywa się na powietrzu oraz wskutek przenikania wody w głąb ziarn cementu i dalszej reakcji. Procesy tworzenia się gelu oraz krystalizacji, jak również dodatkowe procesy wiązania CO2 przez beton, powodują jego twardnienie i zamianę na sztuczny kamień. Przytoczony przebieg reakcji…