Skip to content

Przeprowadzono szereg prac badawczych, które mialy na celu wyjasnienie, jakie procesy moga zachodzic pomiedzy tymi materialami

3 miesiące ago

227 words

Przeprowadzono szereg prac badawczych, które miały na celu wyjaśnienie, jakie procesy mogą zachodzić pomiędzy tymi materiałami. Między innymi C. Comiererum przeprowadził liczne wieloletnie obserwacje różnych obiektów budowlanych oraz wykonał setki analiz chemicznych wykwitów. Ustalił on wpływ różnych gatunków cementu na zawartość soli siarczanowych w czerepach ceglarskich. W oparciu o wyniki swoich prac stwierdził on, że rozpuszczalne sole siarczanowe przeważnie powstają w gotowych wyrobach (po wbudowaniu ich w elementy budowlane) pod wpływem składników przedostających się ze świeżej zaprawy do wnętrza masy czerepu. Wyraził on w swojej teorii pogląd, że same cegły lub same zaprawy i betony raczej nie powodują wykwitów sali siarczanowych, a dopiero przy bezpośrednim kontakcie tych tworzyw powstają siarczany, przeważnie alkaliów. Założył on, że wydzielający się przy tężeniu cementu w betonie wodorotlenek wapniowy przechodzi da czerepu wyrobów ceglarskich, powodując w nich rozkład krzemianów alkaliów – sadu i potasu – na NaOH i KOH. Wodorotlenki sadu i potasu z kolei reagują z siarczanem wapniowym obecnym w cemencie lub w wyrobie ceglarskim, dając w konsekwencji siarczany sadu i potasu, powodujące wykwity i korozję elementów budowlanych. Równocześnie mogą zachodzić reakcje powstawania węglanów wapnia i alkaliów pod wpływem dwutlenku węgla z powietrza. C. [hasła pokrewne: zawidawie, castorama łódź wydawnicza, stal bud skoczów ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama łódź wydawnicza stal bud skoczów zawidawie