Skip to content

Proces odwrotny – karbonizacji tlenku wapniowego w sposób podobny do procesu dysocjacji termicznej

3 miesiące ago

308 words

Proces odwrotny – karbonizacji tlenku wapniowego w sposób podobny do procesu dysocjacji termicznej. Podsumowując powyższe uproszczone omówienie mechanizmu i kinetyki reakcji dysocjacji termicznej węglanu wapniowego, można stwierdzić, co następuje: 1. Proces dysocjacji termicznej węglanu wapniowego składa się z procesu rozkładu jonów C032-, adsorpcji drobin CO2 i występowania jonów 02- na powierzchni kryształu oraz powstawania zarodków kryształów CaO z równoczesną absorpcją drobin CO2 do fazy gazowej. W dalszym etapie powstaje granica faz CaC03 – CaO i wzrost zarodków CaO oraz przesuwanie frontu reakcji dysocjacji w głąb kryształu CaC03. Szybkość reakcji wzrasta do pewnego maksimum, a następnie zostaje zahamowana wskutek powiększenia się grubości warstwy produktu CaO. Warstwa ta utrudnia dyfuzję drobin CO2 oraz dopływ energii cieplnej do frontu reakcji. 2. Wpływ na szybkość reakcji dysocjacji węglanu wapniowego ma jego struktura krystaliczna, stop ień zdefektowania sieci krystalicznej oraz wielkość ziarn. Dominujący wpływ ma jednak temperatura, która wiąże się z ilością dostarczonej energii cieplnej do układu, a zatem z energią kinetyczną drobin CO2 i ich ciśnieniem parcjalnym. Czym wyższa jest temperatura układu reagującego, tym większa jest różnica pomiędzy ciśnieniem rzeczywistym CO2 (p) a ciśnieniem równowagowym (Po), co prowadzi do szybszego przebiegu procesu. Przy rozpatrywaniu przebiegu procesu dysocjacji termicznej węglanów występujących w surowcach ilastych należy wziąć pod uwagę szereg czynników dodatkowych. Mianowicie węglany te są przeważnie mniej lub więcej zanieczyszczone minerałami współtowarzyszącymi (kwarc, związki żelaza, krzemiany, minerały ilaste itp. ) oraz ich ziarna otoczone są masą czerepu o strukturze mikroporowatej. Czynniki te dodatkowo utrudniają dyfuzję drobin 002 powstających w toku reakcji dysocjacji termicznej oraz dopływ energii cieplnej do gr anicy faz CaC03 – CaO. [patrz też: mieszaniny eutektyczne, feroplex, zawidawie ]

Powiązane tematy z artykułem: feroplex mieszaniny eutektyczne zawidawie