Skip to content

Drobiny CO2 zostaja zaadsorbowane na powierzchni krysztalów, a jony tlenu pozostaja na powierzchni krysztalów w róznym rozmieszczeniu

3 miesiące ago

288 words

Drobiny CO2 zostają zaadsorbowane na powierzchni kryształów, a jony tlenu pozostają na powierzchni kryształów w różnym rozmieszczeniu. W miarę gromadzenia się zaadsorbowanych drobin CO2 i zwiększania się stężenia w warstwie przypowierzchniowej następuje proces absorpcji CO2 i jego przechodzenie do fazy gazowej. Nagromadzenie się jonów 02- w przypowierzchniowej warstwie węglanu wapniowego powoduje tworzenie się w krótkim czasie przesyconego roztworu CaO w CaC03, gdyż rozpuszczalność pierwszego związku w drugim jest niewielka. Powstające zarodki kryształów tlenku wapniowego są bardzo małe, a ich ilość, która tworzy się w jednostce czasu, jest tym mniejsza, iż mniejszy jest stopień zdefektowania kryształów CaC03 oraz im mniejsze jest odchylenie układu od stanu równowagi, tj. przy niewielkich przesyceniach roztworu. Proces dysocjacji przebiega dalej na granicy faz pomiędzy CaO i CaC03 oraz w jej pobliżu. Aniony C032- rozkładają się na graficy faz łatwiej dzięki deformującemu wpływowi wywieranemu na nie przez CaO. Dalsze zwiększanie się ilości nowej fazy polega na wzroście powstałych już kryształków CaO. Równolegle z procesem wzrostu zarodków CaO zachodzi proces ich dalszego powstawania w pobliżu granicy faz, ale w miejscach nieco głębiej położonych. Wskutek niewielkiej dyfuzji jonów Ca2+ i 02- nie osiągają one granicy faz, a tylko w mikroobjętościach kryształów węglanu wapniowego tworzą stany przesycenia i powstawanie nowych zarodków CaO. W miarę wzrostu nowych zarodków CaO front reakcji przesuwa się w głąb kryształu CaC03. Front ten decyduje o makroskopowej granicy między obiema fazami, a więc składa się z dużej ilości powstających i wzrastających kryształków CaO. [więcej w: kocborowo, produkcja cementu, zawidawie ]

Powiązane tematy z artykułem: kocborowo produkcja cementu zawidawie