Skip to content

Dokladne ustalenie ilosci dwutlenku siarki przechodzacego w S03 podczas procesu wypalania jest bardzo trudne

3 miesiące ago

304 words

Dokładne ustalenie ilości dwutlenku siarki przechodzącego w S03 podczas procesu wypalania jest bardzo trudne. Praktycznie można dla procesu wypalania w warunkach utleniających przyjąć 50-:-60010 wartości obliczonej według wzoru zaś dla procesu w warunkach redukcyjnych 10-:-20%. Po ustaleniu powyższych wielkości dla danych warunków wypalania i po obliczeniu ciśnienia parcjalnego powstałego H2S04 można stwierdzić, czy przy ochłodzeniu spalin do danej temperatury nastąpi kondensacja kwasu siarkowego w piecu. Wpływ tlenków siarki znajdujących się w atmosferze pieca na zawartość siarczanów w wypalonych wyrobach ceglarskich badało szereg naukowców. Między innymi zajmował się tym zagadnieniem T. Paul, który tłumaczy proces powstawania siarczanów podczas wypalania w sposób następujący. Gazy spalinowe zawierające S02 przechodzą ze strefy ogniowej pieca do strefy podgrzewania i dosuszania. Podczas tego przepływu S02 ulega częściowemu utlenianiu do S03 według reakcji 2S02 + O2 -+ 2603 + 45 kcal która przebiega najkorzystniej w temperaturze ok. 400°C. Wpływ na ustalenie się równowagi tej reakcji mogą mieć ketalitycznie działające związki wanadu zawarte w niektórych surowcach ceglarskich oraz tlenki żelaza. Powstały w wyniku reakcji trójtlenek siarki reaguje z wilgocią zawartą w surówce, dając kwas siarkowy a ten z kolei dalej tworzy ze składnikami masy zawierającymi Na, K, Mg i Ca odpowiednie siarczany. Stwierdzono przy tym, że przebieg reakcji jest mało prawdopodobny w wyżej opisanych warunkach, gdyż kwas siarkowy jest nietrwały i równowaga reakcji ustala się raczej w kierunku lewym. Podano również, że proces powstawania siarczanów wapnia może przebiegać w fazie gazowej i stałej zgodnie z reakcją zachodzącą, np. między tlenkiem wapniowym pochodzącym z dysocjacji węglanów a S03. Analogicznie z MgO może powstawać MgS04. [patrz też: castorama żory, cement glinowy, calypso hetmańska ]

Powiązane tematy z artykułem: calypso hetmańska castorama żory cement glinowy