Skip to content

Dalszymi zwiazkami w masie czerepu, które moga tworzyc z tlenkami siarki ze spalin rozpuszczalne siarczany, sa krzemiany wapnia, magnezu, sodu i potasu

3 miesiące ago

317 words

Dalszymi związkami w masie czerepu, które mogą tworzyć z tlenkami siarki ze spalin rozpuszczalne siarczany, są krzemiany wapnia, magnezu, sodu i potasu. Reagują one z tlenkami siarki, dając przy ogrzewaniu w zakresie temperatur 700-=–800°C siarczany. Ponadto w procesie wypalania mogą przebiegać reakcje dysocjacji termicznej niektórych siarczanów, np. siarczanu wapniowego, i równoczesna synteza innych siarczanów, np. siarczanu magnezowego. Szczególnie niepożądanym procesem jest powstawanie siarczanu magnezowego, który należy do najbardziej szkodliwych soli występujących w wyrobach ceramice budowlanej. Pierwotnymi materiałami, z których może powstawać siarczan magnezowy, są z jednej strony domieszki zawierające magnez w surowcu podstawowym i pomocniczym, jak np. magnezyt i dolomit – z drugiej strony materiały, które zawierają S03 lub z których może pochodzić S03. Te ostatnie mogą występować w surowcach ilastych, jak np. gips, piryt lub w materiałac h pomocniczych (węgiel, woda zarobowa). Szczególny wpływ na ten proces ma zawartość pirytu w masie ceglarskiej i surowcach pomocniczych. Główna część MgS04 powstaje z MgO pochodzącego z rozkładu magnezytu lub dolomitu oraz z 503 pochodzącego z rozkładu i utleniania pirytu. Najszybciej ustala się równowaga tych reakcji w zakresie temperatur 400 -700°C. Przy dalszym wzroście temperatury, szczególnie w zakresie 800 -1000°C następuje rozkład MgS04 na MgO i S03; trójtlenek siarki w przypadku obecności wolnego CaO reaguje z nim, przy czym powstaje CaS04 Przez dodatek drobnoziarnistego wapienia do masy ceglarskiej i przez zastosowanie odpowiednio wysokiej temperatury wypalania (ok. 1000°C) można uzyskać obniżenie zawartości szkodliwego siarczanu na korzyść siarczanu wapniowego, który jest mniej szkodliwy w wyrobach ceglarskich. Jednak w przypadku, gdy w czerepie ceglarskim pozostanie wolny tlenek magnezowy, to może on wtórnie – przy udziale dwutlenku węgl a z powietrza – reagować z caS04, przy czym powstaje MgS04. [przypisy: parapety z kamienia, wentylatory parapety z kamieniaowe, castorama łódź wydawnicza ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama łódź wydawnicza castorama żory parapety z kamienia